วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิเคราะห์ swot โรงเรียนบ้านอายเลา

การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis
โรงเรียนบ้านอายเลา อ.จุฬาภรณ์

                 โรงเรียนบ้านอายเลา  ได้จัดทำ SWOT Analysis  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   ปัจจัยภายใน( Internal Environment ) ใช้หลัก 7Ss คือ
            1. ยุทธศาสตร์ (Strategy)
            2. โครงสร้างองค์การบริหารงานของสถานศึกษา(Structure)
            3. ระบบองค์การ (System)
            4. ทักษะของบุคลากร(Skill)
            5. คุณค่าร่วมในองค์การ (Shared Values)
            6. บุคลากร(Staff)
            7. รูปแบบการนาองค์การ(Style)
      ปัจจัยภายนอก ( External Environment ) ใช้หลัก C – PEST คือ
            1. ลูกค้า (Customer)
            2. สถานการณ์ทางการเมือง(Political)
            3. สภาพเศรษฐกิจ (Economic)
            4. สภาพแวดล้อม (Environment)
            5. สภาพสังคม(Social)
            6. เทคโนโลยี(Technological)
      ผลการวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis ของโรงเรียนบ้านอายเลา  มีดังนี้
             ปัจจัยภายใน ( Internal Environment )
                1. ยุทธศาสตร์ (Strategy)
                    จุดแข็ง ( Strength )
                        สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
                    แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
                   
      จุดอ่อน ( Weakness )
                        1.มีแผนยุทธศาสตร์แต่ปฏิบัติได้ไม่ครบ
                        2.ขาดการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
                        3.การทำยุทธศาสตร์ไม่มีการทบทวน  SWOT ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
               2. โครงสร้างองค์การบริหารงานของสถานศึกษา(Structure)
                    จุดแข็ง ( Strength )
                          1.สถานศึกษามีโครงสร้างองค์การบริหารงานชัดเจน
                          2.มีคู่มือการบริหารงานที่ชัดเจน
                    จุดอ่อน ( Weakness )
                           1.ภาระงานมีหลายหน้าที่ทา ให้ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
                           2.ครูไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่
                           3.ขาดการนิเทศติดตามงานไม่สม่ำเสมอ
              3. ระบบองค์การ (System)
                    จุดแข็ง ( Strength )
                          1.สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
                          2.โรงเรียนมีการใช้ระบบICT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
                              ติดต่อสื่อสาร

                          3.ความร่วมมือของบุคลากรเข้มแข็ง
                          4.โรงเรียนมีการประสานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน
                    จุดอ่อน ( Weakness )
                          1.ขาดการนาระเบียบไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ
                          2.การใช้ระบบICT ยังไม่เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ
                          3.อุปกรณ์ด้าน ICT ไม่เพียงพอกับครูและนักเรียน
               4. ทักษะของบุคลากร(Skill)
                    จุดแข็ง ( Strength )
                         1.บุคลากรมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
        จุดอ่อน ( Weakness )
                       1.บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความชำนาญด้าน ICT
     ปัจจัยภายนอก ( External Environment )
           1. ลูกค้า (Customer)
               โอกาส ( Opportunity )
               1.โรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้าน จำนวนนักเรียนมีมาก
               2.ผู้ปกครองให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
               3.นักเรียนในเกณฑ์เข้าเรียนมีมาก
               อุปสรรค ( Threats )
               1.ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในเมือง
          2. สถานการณ์ทางการเมือง(Political)
              โอกาส ( Opportunity )
               1.นโยบายต้นสังกัดมีการกำหนดแนวการปฏิบัติงาน
               2.ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม

           มกี ารกา บ้าน จา   3.องค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
              อุปสรรค ( Threats )
              1.เปลี่ยนแนวนโยบายบ่อย ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนรัฐบาล หรือเปลี่ยนผู้บริหาร
              2.การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึงและไม่เหมาะสม
       3. สภาพเศรษฐกิจ (Economic)
             โอกาส ( Opportunity )
             1.โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
             อุปสรรค ( Threats )
             1.รายได้ของชุมชน ผู้ปกครองไม่แน่นอนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
       4. สภาพแวดล้อม (Environment)
            โอกาส ( Opportunity )
            1.ชุมชนมีความสามัคคี ปลอดยาเสพติด
            2.ชุมชนมีความรักและร่วมอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
            3.มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
            อุปสรรค ( Threats )
             1.มีสิ่งแวดล้อมที่มีสื่อยั่วยุ เช่น ร้านเกม การใช้โทรศัพท์มือถือ ทำให้นักเรียนมีความเสี่ยงใน

    การดำรงชีวิตที่ดี
        ปัจจัยภายนอก ( External Environment )
            5. สภาพสังคม(Social)
                โอกาส ( Opportunity )
                1.สภาพสังคมในชุมชนอยู่อย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
                2.ผู้นำชุมชนมองเห็นความสำคัญของการศึกษา
               อุปสรรค ( Threats )
                1.มีปัญหาการหย่าร้างมาก
                2.ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานเท่าที่ควรเนื่องจากต้องทำงาน
                3.ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน
         6. เทคโนโลยี(Technological)
             โอกาส ( Opportunity )
             1.โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อย่างเต็มที่
             อุปสรรค ( Threats )
             1.สื่อที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการของจำนวนนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น