วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำโรงเรียน


สถานที่ทำงานคือ  
โรงเรียนบ้านอายเลา
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

แนะนำตัว ชื่อ  น.ส.จารุณี  จัตตุพงศ์
รหัสนักศึกษา 5346701057
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
สาขา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนบ้านอายเลา อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
งานที่รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
คติประจำใจ  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น